Vergroot je woordenschat met Digiwak!

Digiwak bevat 9046 woorden, verdeeld over groepen, thema’s en clusters. Bij elk woord is een afbeelding, een omschrijving en een voorbeeldzin opgenomen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Digiwak

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
1.2 Digiwak behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.
1.3 Digiwak behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de inhoud en verschijningsvorm van Digiwak te wijzigen.
1.4 Digiwak informeert de abonnee over de minimale eisen voor het gebruik van Digiwak via de website.
1.5 Digiwak wordt met zorg ontwikkeld en getest, er kan echter niet worden gegarandeerd dat Digiwak geheel foutloos is.
1.6 Digiwak stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijk aanstootgevende afbeeldingen en/of tekst. Mochten gebruikers dit niettemin als zodanig ervaren, dan verzoeken wij hun daarover contact op te nemen met het Digiwak team.
1.7 Indien Digiwak aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de schade beperkt tot maximaal de factuurwaarde.

2 Abonnementen

2.1 Een abonnementsovereenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling van de volledige abonnementsprijs is uitgevoerd. Nadat de betaling is ontvangen krijgt de abonnee direct toegang tot Digiwak en is hij gebonden aan de abonnements-overeenkomst.
2.2 De abonnementsovereenkomst wordt gesloten voor maximaal één jaar. Een standaard abonnementsovereenkomst loopt van 1 september tot 1 september. Indien er gedurende het jaar een abonnementsovereenkomst wordt gesloten, wordt het abonnementsgeld naar rato verlaagd op basis van het aantal resterende maanden tot 1 september.
2.3 Betaling van het abonnementsgeld kan alleen via de betaalmogelijkheden die door Digiwak worden aangeboden op de website van Digiwak.
2.4 Ontbinding van de abonnementsovereenkomst kan bij Digiwak worden aangevraagd. Restitutie van het abonnementsgeld voor de nog lopende maanden tot 1 september is niet mogelijk.
2.5 Digiwak behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs met ingang van ieder nieuw schooljaar aan te passen.
2.6 Digiwak is gerechtigd de abonnementsovereenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder vorm van schadevergoeding en/of restitutie van de betaalde abonnementsgelden indien de abonnee handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.

3 Beschikbaarheid

3.1 Digiwak doet er alles aan om de beschikbaarheid van de website te borgen. Digiwak kan niet garanderen dat er nooit een storing zal optreden, maar zal er alles aan doen om de storing zo spoedig mogelijk te (doen) verhelpen.
3.2 Wanneer de beschikbaarheid van Digiwak wordt verstoord door de hostingprovider, zal Digiwak de hostingprovider zo spoedig mogelijk verzoeken het probleem op te lossen.
3.3 Digiwak is niet gehouden aan het nakomen van verplichtingen in geval van overmacht en heeft daarbij geen verplichting tot vergoeding van schade aan haar cliënten.
3.4 Digiwak behoudt zich het recht voor om onderhoud te verrichten waardoor Digiwak tijdelijk niet toegankelijk kan zijn. Digiwak zal het onderhoud aankondigen en zo plannen dat gebruikers zo min mogelijk last ondervinden.

4 Beveiliging

4.1 Digiwak wordt met zorg onderhouden en beveiligd binnen de grenzen van hetgeen naar de stand der techniek redelijkerwijs kan worden gevergd (zie rapport).

5 Intellectueel eigendom

5.1 Stichting Digiwak behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor m.b.t. de via deze website aangeboden informatie, met uitzondering van de afbeeldingen (zie 5.3).
5.2 Digiwak is gebaseerd op de publicatie Kuiken, F. & Droge, S. (2010) Woordenlijst Amsterdamse Kinderen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Het is niet toegestaan de woordenlijsten op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen Digiwak.
5.3 De auteursrechten van de afbeeldingen, die getoond worden bij de woorden in Digiwak berusten bij Shutterstock en haar leveranciers. De afbeeldingen mogen onder geen beding worden doorverkocht of voor andere doeleinden worden gebruikt anders dan binnen de website van Digiwak.
5.4 De auteursrechten op de broncode van Digiwak berusten bij Stichting Digiwak.

6 Persoonsgegevens

6.1 Voor abonnementsovereenkomsten verwerkt Digiwak persoonsgegevens volgens de richtlijnen in het privacystatement (zie www.privacyconvenant.nl).
6.2 Digiwak behoudt zich het recht voor om IP-adressen op te slaan voor analyse van het gebruik van Digiwak en mogelijke schending van het intellectueel eigendom.


Deze algemene voorwaarden zijn ook hier te downloaden.